Gujrati Shikshan Sanstha

Vazirabad, Nanded.
02462-243446, 243620

treasurer

Treasurer of gujrathi shikashan sanstha

Treasurer

Mr.Shantilal K.Patel