Gujrati Shikshan Sanstha

Vazirabad, Nanded.
02462-243446, 243620

secretary

Secretary of gujrati shikshan sanstha

Secretary

Mr.Deepak S.Dama