Gujrati Shikshan Sanstha

Vazirabad, Nanded.
02462-243446, 243620

members

Members of gujrathi shikashan sanstha

 

Member

Mr. Rajesh J. Suratwala

 

 

               

 Member

Mr.Jayantilal P.Patel

 

 

 

Member

Mr.Mukesh G. Patel

 

 

 

Member 

Mr. Rakesh R. Shah

   

 

 

  

Member 

Mr.Ashvin J.Patel 

 

Member

  Mr.Dipesh H.Shah

 

  

Member

Mr.Bhavesh D. Nagda

 

  

 

 

Member

Mr.Atul K. Lotiya

 

 

 

Member

Mr Jayesh H. Thakkar

 

 


Member

Mr.Kirti C.Cheda


Member

Mr.Premji L. Gori


Member

Mr.Pratapkumar L. Gori

 

Member

Mr. Madhav G. Gajra

  

 

Member

Mr.Yogesh S. Patel

  

 

Member

Mr.Laxmikant K.Ganatra